"> BRF Ramsjöåsen - Valberedning

Valberedning

I valberedningens arbete ingår att rekommendera föreningsstämman en bra sammansättning av styrelesledamöter. Ta gärna kontakt med valberedningen om du är intresserad av att arbeta aktivt för föreningens bästa.
Valberedningens arbete
En fungerande valberedning är grunden för en bra och framgångsrik förening och har ett stort ansvar. Valberedningen skall löpande under året vara uppmärksam på vilka presumtiva styrelse- respektive revisorskandidater som finns bland föreningens medlemmar. Inför stämman, med enbart föreningens bästa i åtanke, ska valberedningen kritiskt granska de enskilda styrelseledamöternas och revisorernas arbete och engagemang.
Valberedningen skall föreslå förändringar i styrelsens och revisorernas sammansättning när så påkallas. Förslaget som presenteras för stämman skall vara den bästa möjliga styrelsen och revisorer för föreningen och dess verksamhet. Valberedningen skall även inför stämman lämna förslag om arvoden samt kostnadsersättning för medlem och förtroendevalda.
Formalia
Valberedningen väljs på ordinarie stämma. Om ledamot i valberedningen blir nominerad till förtroendepost i styrelsen eller som revisor bör denne inte vara delaktig i valberedningens fortsatta arbete. Valberedningen bör, med tanke på att den har ett av de viktigaste uppdrag, använda hela perioden mellan stämmorna till sitt arbete. Valberedningen har tystnadsplikt angående uppgifter de får vetskap om i sin egenskap av valberedning.

En nyvald valberedning bör lägga upp en arbetsplan för sitt arbete under kommande mandatperiod. Planen ska med fördel baseras på en analys av den senaste valberedningens arbete. I arbetsplanen bör valberedningen se över vilken kompetens som erfordras i styrelsen och bland revisorerna och vilka arbetsområden/uppgifter styrelsen och styrelsegrupperna samt revisorerna har.
Under mandatperioden skall valberedningen:
Följa styrelseverksamheten. Göra intervjuer/avstämningar med styrelseledamöter och revisorer. Bilda sig en uppfattning om hur nuvarande styrelse och revisorer arbetar och fungerar tillsammans. Se vilken kompetens som finns och vilken som behöver förstärkas. Ledamöternas närvaro och intresse/aktivitet i styrelse- och revisorsarbetet. Undersöka om de personer som står i tur att avgå kandiderar för omval, alternativt nyval på annan funktion. Eventuellt delta på något styrelsemöte.
I god tid före stämman skall valberedningen:
Göra en förteckning över nuvarande styrelsens och revisorernas sammansättning. Notera vilka som är intresserade av omval och vilka som avböjer omval. Bilda sig en uppfattning om de kandidater som medlemmarna nominerat.
Valberedningens uppgift är att föreslå lämpliga kandidater till de funktioner som stämman skall välja. Valberedningen äger rätt att inkomma med egna förslag. I god tid innan årsstämman tillfrågas samtliga förtroendevalda, som står i tur att avgå, av valberedningens sammankallande om de står till förfogande för omval. De förtroendevalda skall svara inom ett av valberedningen fastslaget datum, så att valberedningen har tillräcklig tid att ta fram ett förslag till stämman. Innan valberedningen beslutar om vem de har för avsikt att nominera skall de samtala med dessa personer för att informera om vad uppdraget innebär och undersöka att personen har tid och intresse.
Valberedningen skall närvara vid stämman och redogöra för valberedningens förslag.

Valberedning

Brf Ramsjöåsens valberedning 2024 består av:
Volkmar Passoth
Ramsjövägen 192

Styrelsen

Styrelsen i Brf Ramsjöåsen skall enligt stadgarna bestå av 3-5 ordinarie ledamöter samt 1-4 suppleanter.

Styrelsens sammansättning per dags datum framgår under rubriken "Om föreningen" och "Styrelse"

Login